For English, look further down. 


Veganskt, etiskt och hållbart mode

Modeindustrin är en av världens största och smutsigaste industrier. Under årtionden har vi i västvärlden konsumerat kläder och skor som om de hade ett bäst före-datum. Hela 90 % av våra kläder tillverkas i Asien och ofta får textilarbetarna så lite i lön att det inte går att leva på. Jorden tar stryk, tillsammans med de slavavlönade människorna i fjärran länder, på grund av vårt slit-och-släng system. Något måste göras och vi vill vara en del av den förändringen!


Dags för förändring!

Hos oss hittar du hållbart producerade kläder, unika accessoarer i återvunnet material och mycket mer. Vi strävar efter att alltid erbjuda högkvalitativa och hållbara produkter samt ha transparenta och etiska leverantörsled. Produkterna vi erbjuder är i första hand veganska och etiskt producerade, men vi vill även minimera kemikalieutsläpp och strävar efter ett genomgående cirkulärt tänk för att ha så lite negativ påverkan på klimatet som möjligt.

Vårt eget sortiment är självfallet stadigt förankrat i vår värdegrund och växer sig sakta men säkert större. Utöver det har vi handplockat leverantörer som sticker ut från massan. Den gemensamma nämnaren är att de på ett eller annat sätt jobbar med ett hållbart och etiskt tänk i sin produktion. Du kan läsa mer om dem här.

 

Mode på vårt sätt

Förutom vår grund i veganismen och att alltid sträva efter att erbjuda hållbara val har vi ett råare och ofta kompromisslöst uttryck. Förkärleken till det mörka och obskyra sätter prägel på våra produkter, lika mycket som vår delade värdegrund där allas lika värde är fundamentet. Med våra svarta kläder tar vi en tydlig ståndpunkt mot det etablerade samhället, för djuren, planeten och alla som bor här. 


Teamet bakom Ve & fasa

Ve & fasa drivs av oss, Anna och Amanda. Vi hittade varandra genom övertygelsen om allas lika värde och det gemensamma musikintresset. Idén föddes ur viljan att kompromisslöst och obehindrat kunna göra något på vårt eget sätt. Ur passionen för det obskyra, den tunga musiken och tron på jämställdhet skapades Ve & fasa. 

Vår vision är ett utbud som obehindrat rör sig mellan skapande och mörker, längs en egen väg och oberoende av att placeras i redan existerande fack. Ve & fasa erbjuder en plattform för de som vågar tycka annorlunda, inte låter sig styras av normer och delar vår passion för alla varelsers lika värde. Vi representerar självständighet såväl som jämlikhet och är en inkluderande plats för dig som vill handla med hjärtat.Hitta till oss 

Veganskt mode i Stockholm! Vårt lager ligger i kollektivet hos Studio 107, på Folkungagatan 107 (Södermalm) i Stockholm. Vi har öppet på fredagar mellan kl 13-18 om du vill hämta upp din order eller prova ut rätt storlek. Är du i Stockholm på besök och inte har möjlighet dessa timmar - hör av dig på info@veochfasa.se så försöker vi lösa det. 

 


ENGLISH


Vegan, ethical and sustainable fashion

The fashion industry is one of the world’s largest and most terrible industries. For decades, in the Western world, we have consumed clothes and accessories as if they had an expiration date. As many as 90% of our clothing is manufactured in Asia and it’s not uncommon that the textile workers get so little in salary that it’s impossible to support themselves. Our planet is suffering, along with the slave-paid people in distant lands, because of our wear-and-tear system.
Something has to be done and we want to be a part of the change!


Time for change!

At our store you’ll find sustainably produced clothing, unique accessories in recycled material and much more. We strive to always offer high quality and durable products as well as have transparent and ethical supply chains. The products we offer are primarily vegan and ethically produced, but we also want to minimize chemical emissions and strive for a circular thinking in order to have as small negative impact on the climate as possible. 

Our own collection is, of course, firmly rooted in our core beliefs and is growing larger slowly but surely. In addition, we have hand-picked suppliers that stands out from the mass. The common denominator is that they in some way work with a sustainable and ethical approach in their production. You can read more about them here.


Fashion in our own way

In addition to our foundation in veganism and always striving to offer sustainable choices, we have a raw and often uncompromising expression. Our love for the dark and obscure is clearly declared in our product, as well as our common value basis where everyone's equal value is the foundation. With our black clothes we take a clear stand against the established society, for the animals, the planet and everyone who lives here.


The team behind Ve & fasa

Ve & fasa is run by us, Anna and Amanda. We found each other through the conviction of everyone's equality and the common musical interest. The idea was born out of the desire to be able to do something uncompromising and unobstructed in our own way. Ve & fasa was created out of the passion for the obscure, heavy music and shared basic values.

Our vision is a range that moves seamlessly between creativity and darkness, along our own path and with a clear stance towards established society. Ve & fasa offers a platform for those who dare to think differently, cannot be governed by norms and shares our passion for the equal rights of all beings. We represent independence and are an including place for those who want to shop with the heart.How to find us

Our warehouse is located in the collective at Studio 107 on Folkungagatan 107 (Södermalm) in Stockholm. We are open on Fridays between 1 pm to 6 pm if you want to pick up your order or try out the right size. If you are visiting Stockholm and don’t have the opportunity these hours - please contact us at info@veochfasa.se and we will try to solve it.#ekologiska kläder #hållbart mode #vegan #stockholm